אידיאל פריפד
אידיאל  פריפד
   שם משתמש
הצג    הסיסמה
כניסה
 
הצהרת מדיניות
×
הצהרת מדיניות פרטיות אנו מחויבים לשמור על פרטיותך. אנו משתמשים במידע שנאסף בכדי לספק מוצרים ושירותים מבוקשים. המידע שאנו אוספים הוא בדיקת הא ותנטיות ומקורו. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כדי לשלוח לך עדכונים אודות המוצרים והשירותים שלנו ולהתריע בפניך או אחרים בנוגע להודעות שירות או פעילות לא סדירה. איננו חולקים את הדואר האלקטרוני שלך או את פרטיך עם חברות אחרות לצורך שיווק המוצרים והשירותים שלהם אליך. עם זאת, אנו עשויים לעבוד מדי פעם עם שותפים עסקיים שנבחרו בקפידה, ואנו עשויים להודיע לך מעת לעת על מוצרים ושירותים חדשים. שיחות טלפון בין משרדינו לאחרים עשויות להיות מוקלטות לצורך איכות ודיוק.
הצהרת אחריות
×
להלן הצהרת אחריות ותנאי שימוש באתר זה. אתר זה מסופק מטעמי נוחות בלבד ולא הובאו כל אחריות, במפורש או מכללא, על ידי החברה בנוגע לשלמות, דיוק, אמינות, התאמתו או זמינותו. המידע הכלול באתר זה נתון לשינויים ותיקונים ללא הודעה מוקדמת. החברה אינה נוטלת אחריות ולא תהיה אחראית לכך שהאתר אינו זמין באופן זמני. הגישה למידע באתר זה והשימוש בו אינה מיועדת להוות בסיס להחלטת השקעה כלשהי. בשום מקרה החברה או שלוחותיה לא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק, לרבות ללא הגבלה, עקיפה או תוצאתית, או הפסד או נזק כלשהו הנובע או מהקשר של השימוש באתר זה. השירותים והמוצרים המוצעים תלויים באזורים ובמיקומים. אנא התייעץ במשרד הקרוב אליך לקבלת פרטים. כל הסמלים והסימנים המסחריים הם רכוש בעליהם בהתאמה והשימוש בהם אינו מהווה בעלות כלשהי על ידי החברה. באמצעות אתר זה אתה יכול לקשר לאתרים אחרים שאינם בשליטת החברה ולחברה אין שליטה על התוכן והזמינות של אותם אתרים. צירוף קישורים כלשהם אינו מעיד בהכרח על המלצה או על אישור לדעות המובעות בתוכם. איננו חולקים את הדואר האלקטרוני שלך או את פרטיך עם חברות אחרות לצורך שיווק. עם זאת, בכדי ליידע אתכם ביתרונות מסחריים או עסקיים מסוימים אנו עשויים לעבוד מדי פעם עם שותפים עסקיים שנבחרו בקפידה, ואנו עשויים להודיע לכם מעת לעת על מוצרים ושירותים חדשים. שיחות טלפון בין משרדינו והחוץ יכולות להיות מוקלטות לצורך איכות ודיוק.


שם משתמש
הסיסמה
כניסה


Description Value Variable Name
Request StreamCode fromURL 10-IS-IDPD-003  
getStreamValue 10-IS-IDPD-003  
Request Cookie 10-IS-IDPD-003  
     
refering URL /PrepaidMeterReports/default_DT-ISR.asp?StreamCode=10-IS-IDPD-003  
Session 10-IS-IDPD-003  
Found User ISR